¿Què s'entén per salut saboral?

L’empresari està obligat a mantenir un entorn de treball saludable i sense riscos. La llei que constitueix la base normativa a partir de la qual es construeix la politica preventiva en matèria de riscos laborals és la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).

Queda especificat en aquesta llei les obligacions i drets de cadascuna de les parts implicades, empresari i treballadors, les més destacades de les quals són:

Empresari Treballador
- Prevenció i avaluació dels riscos - Avisar de perills a companys i empresa
- Formació i informació als treballadors - Col·laborar en els exàmens mèdics facilitats per l’empresari
- Vigilar la salut dels treballadors - Complir les instruccions en matèria de prevenció
- Adaptació de les mesures protecció als canvis en l'entorn de treball - Utilitzar correctament els mitjans de protecció
- Adopció de mesures en casos d’emergència - Assistir a la formació preventiva facilitada per l’empresari
- Cooperar amb l’empresari en la millora de la seguretat en el treball

La política preventiva en matèria de riscos laborals implica uns processos d'avaluació d'aquests riscos. L'empresari periòdicament ha de du a terme valoracions de l'estat físic dels centres de treball -immoble pròpiament dit, instal.lacions elèctriques, enllumenat, etc...- i també dels riscos laborals no relacionats directament amb l'entorn físic del treballador: és a dir, aquells que pertanyen als aspectes socials de l'entorn de treball. S'han vingut a denominar riscos psicosocials i malgrat no aparéixer expressament aquesta denominació a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a l'article 15 apartat 1 punts d) i g), es pot interpretar una referència clara a aquests tipus de riscos:

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior,con arreglo a los siguientes principios generales: a) . . . b) . . . c) . . . d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. f) . . . g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

És el motiu pel qual l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que té, entre d'altres, la missió d'anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, ha publicat una Guia d'actuació Inspectora en factors psicosocials, una bona eina a tenir en compte per valorar si l'empresari actúa correctament en la prevenció d'aquest tipus de riscos que en el nostre sector tenen una importància rellevant.

Efectivament un dels riscos psicosocials que està molt present en el sector financer és el de l'assetjament moral, psicològic i sexual. És una xacra força estesa i que perjudica molt greument al treballador i al propi empresari. Us convidem a consultar la nostra pàgina relacionada amb aquest tema.